بر اساس کتاب دکتر دونالد کلیفتون به نام «How Full Is Your Bucket» دلیل شماره‌ی یکی که افراد شغلشان را ترک می‌کنند اینست که احساس می‌کنند زحماتشان را ...