همان طور که تا الآن احتمالا متوجه شده‌اید، ما در گودکو، برای آموزش و توسعه‌ی مهارت‌های فردی و کاری برای پیشرفت در مسیر شغلی اهمیت ویژه‌ای قائل هستیم. ...