زمانی که کشتی تایتانیک ساخته شده بود، تمامی متخصصان آن دوره اعتقاد داشتند که این کشتی غرق‌شدنی نیست؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ داد. وقتی موضوع آینده ...